stat4u Ogłoszenie trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Chromcu działka nr 76/1

Ogłoszenie trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Chromcu działka nr 76/1

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza trzeci   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Chromiec, w granicach działki nr  76/1 o powierzchni 0,12 ha.

Działka niezabudowana, położona na wzniesieniu, teren płaski porośnięty drzewami na rumowisku. Na części działki zachowały się fragmenty murów kamiennych podpiwniczenia po dawnym budynku. Dostęp komunikacyjny drogą gruntową, nieutwardzoną, stromo pod górę.  Dostępne uzbrojenie w sieć elektryczną.

Powiązania z otoczeniem bezkonfliktowe.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr  JG1J/00080494/1, wolną od wpisów ostrzeżeń               i obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu  Chromiec nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 8M częściowo zabudowane tereny zainwestowania wiejskiego; istniejąca zabudowa i wartościowa zieleń wysoka – do zachowania. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy na działkach plombowych -  parterowych lub dwukondygnacyjnych obiektów mieszkalnych, usługowych lub/i rzemieślniczych, ewentualnie z poddaszami użytkowymi. Dachy dwuspadowe symetryczne.

  • Cena wywoławcza wynosi         - 15.000,00  plus podatek VAT w wysokości 23%
  • Wadium wynosi                              -   1.500,00 zł

 

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica                                       dnia 03 marca  2014 roku o godz. 1300.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                              w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2014 roku, na konto  Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży                             w wysokości 380,44  zł oraz koszty związane   z  przeniesieniem własności.

Termin przeprowadzonych poprzednich przetargów: 15.10.2013r; 02.12.2013.;

Zawarcie umowy (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  28 stycznia 2014 roku.