stat4u Uruchomienie e-usług

Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stara Kamienica

 


Gmina Stara Kamienica realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn.:

Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stara Kamienica

Celem głównym projektu jest większa dostępność cyfrowych danych publicznych dzięki wdrożeniu e-usług dla mieszkańców, przedsiębiorców, pracowników administracji oraz wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem

z informacji publicznej udostępnianej przez Gminę.

 

Okres realizacji projektu:            18.05.2016 do 20.12.2017

 

Całkowita wartość projektu:      680 396,40 zł

 

Kwota dofinansowania:               578 336,94 zł

 

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie dostępu do najwyższej jakości e-usług świadczonych w obszarze administracji publicznej, spójnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Cele szczegółowe projektu:

1.    Udostępnienie na możliwie szeroką skalę nowych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości mieszkańcom, przedsiębiorcom i instytucjom, co wpłynie na rozwój społeczeństwa informacyjnego,

2.    Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, by wdrożone w ramach projektu rozwiązania informatyczne mogły funkcjonować z pełną sprawnością,

3.    Wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

 

 

Na skutek realizacji niniejszego projektu zostanie wytworzona nowoczesna i stabilna infrastruktura informatyczna w siedzibie Urzędu Gminy. Wpłynie to pozytywnie na potencjał gospodarczy obszaru, na którym realizowany jest niniejszy projekt, zwiększy jego wewnętrzną spójność gospodarczą oraz poprawi spójność z okolicznymi regionami poprzez wyrównanie różnic ekonomicznych i społecznych w stosunku do pozostałych państw Unii Europejskiej. Dodatkowo wdrożenie projektu pozwoli na:

·      poprawienie relacji na linii urząd-obywatel poprzez poprawienie poziomu obsługi oraz wzrost przejrzystości i kontroli obywateli nad działaniem urzędu,

·      przyspieszenie przepływu informacji pomiędzy urzędnikami a petentami przy jednoczesnym zredukowaniu poziomu wykluczenia czy zmarginalizowania jakichkolwiek grup społecznych do minimum,

ograniczenie wykorzystania pieniędzy publicznych na świadczenie usług poprzez poprawę ich sprawności i efektywności świadczenia wobec mieszkańców, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych korzystaniem z usług urzędów gmin.