stat4u Start PL

Ferie w Starej KamienicyRegulamin do pobrania

Ferie w Barcinku

Ferie w Rybnicy

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej NGO 2017

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

 

W związku z ogłoszeniem, w dniu 19.01.2017r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie:

 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

 

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

Wójt Gminy Stara Kamienica zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Więcej w zakładce INFORMACJE o GMINIE / organizacje pozarządowe NGO

Ogłoszenie o naborze LGD Partnerstwo Izerskie - styczeń

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie będzie ogłaszać nabory w ramach działania 19.2 Wdrażanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie 2014-2020 zgodnie z harmonogramem:

m.in. w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwój działalności gospodarczych, infrastruktura rekreacyjna, rewitalizacja lokalnych zasobów, granty tematyczne, inkubator przetwórstwa, projekt własny - marka lokalna

 

szczegóły na: http://lgdpartnerstwoizerskie.pl/ogloszenia-o-naborze,d78.html